Verslag Algemene vergadering van 18 februari 2016

Aanwezig : Gesquire W., Defer P., Verheylesonne H., ChristiaenP., Masson B., De Cooman B., Dierinck A., Vandamme E., Dasseville J., Genbrugge K., DebleserJ., Lambrechts H., De Backer P., Catteceur B., Van Hende J.

Afwezig met kennisgeving : Snauwaert G., Vandenbroucke P., Bruyninckx M., Willemot C., Gheyle E.

 

Voorzitter zit AV voor en heet alle aanwezigen welkom, alsmede een dankwoord aan allen die bijgedragen hebben tot het voorbeeldig functioneren van Glos.

Overzicht vd plaatsgevonden activiteiten 2015, oa. : klaasfeest, braai, stadsbezoek Tielt, uiteenzetting nieuwe sluis (samen met GMK), viering nieuw gepensioneerden.

Een update wordt gegeven mbt viering van PvdB, zal later op het jaar gebeuren om diverse redenen, mogelijks gecombineerd met eerstvolgende gepensioneerde. Wordt later dit jaar kortgesloten in samenspraak betrokkenen/bestuur

 

Het verslag van AV 2015 wordt goedgekeurd, na verbaal gestelde opmerkingen/antwoorden zijnde :

KG – heeft vraag gesteld of Defer P. en Debeleser J. erelid zijn, KG benadrukt dat hij initieel expliciet niet gevraagd heeft erelid te worden. De vraag wordt gesteld wat de criteria daartoe zijn?

PdB – niet de leeftijd maar voordracht tot erelid gebeurt vanuit het bestuur

BC – stelt dat elke voorzitter een eigen stijl heeft, dat alles berust op inzet en vrijwilligheid, stelt dat indien het criterium “verdienste naar Glos” een criterium is dat KG erelid kan worden

 Verslag van penningmeester BdC :

Per 18.02 in kas 10.142€

Nog te verrekenen : 500€ in mindering voor de broodjes vd receptie

Sponsoring : Soos 1000€, VB-MT-Montis : 1000€, Eendracht 750€, speciale dank naar BdC en BM voor onderhandelingen mbt sponsoring

Een verwachte opbrengst voor ek braai wordt geschat op 500€

Oplijsting van gedane uitgaven, oa. pensioenviering, traktaties tijdens bowling/uitstap, receptie, ….

KG – wat is de opzet van het beheer gespaard geld in kas? Wordt kas verder opgespaard of ruimere financiele inbreng naar de activiteiten?

Diverse – kasbeheer als goede huisvader, situatie LSVA

Het kasverslag wordt goedgekeurd

 Benoeming erelid :

Als gevolg van bestuursbeslissing wordt Lambrechts H. als erelid aan AV voorgedragen voor goedkeuring. Wordt unaniem aanvaard door AV

 Overzicht vd geplande activiteiten :

– Stadsbezoek Oostende : coordinatie ervan wordt gevraagd aan EVD. Mogelijkheden worden geschetst, alsmede een te prikken datum. Voorstel is ergens eind september. Vragen en voorstellen naar EVD zullen gebundeld worden, aansluitend voorstel/plan volgt

– Braai : target is eind augustus. Belangrijk gegeven is dat het gebruikelijke scoutsterrein niet beschikbaar zal zijn. Voorstellen voor andere locatie zijn welkom naar het bestuur, evaluatie van zodra mogelijk

– Klaasfeest : target 03.12. BC stelt dat misschien beter wordt uitgekeken naar nieuwe zwarte piet vanwege “groeiende herkenning”

– Bowling : update volgt van bowlingmeester GS

– Wekelijkse bijeenkomst Glos : afweging locatie YC Sneppebrug vs YC Langebrugge wordt gesteld. YC Langerbrugge heeft nieuwe uitbater die bereidt is de donderdag vanaf 10u de zaak open te houden voor Glos. Rondvraag naar alle leden zal binnekort verstuurd worden mbt eventuele wijziging locatie.

– Deelname Havenloop zondag 24.04 : wordt besproken. Voorstel is om minimum aan 5 lopers/loopsters te geraken (en zodoende gunstiger inschrijvingstarief te bekomen). Voorstel BM om inschrijving te laten dekken door Glos

Modaliteiten havenloop www.havengentloopt.be

 Mogelijke samenwerking in toekomst mbt activiteiten tussen Glos en GMK. Informeel overleg daartoe zal gebeuren tussen de respectieve voorzitter Glos en GMK

 Website* : dank naar webmaster EVD voor geleverde inspanning hiertoe

KG – thans ontbreekt op actuele site oa. beeldmateriaal van oude site, link naar rubriek retro, link naar oude site, link naar loodsreizen/in memoriam, wat kan daaraan verholpen worden?

EVD – geeft hieromtrent technische uitleg , en stelt dat alle feedback en aanlevering data/materiaal welkom is voor verwerking binnen technisch haalbaar kader

 

Overhandiging schilderij (ets) aan aanwezige AD, EVD, PdB.

Overhandiging van schilderij aan Verhofstadt M. zal gebeuren via Gesquiere W.

Overhandiging van schilderij aan De Groote C.  zal gebeuren via PdB

Overhandiging van schilderij aan WillemotC en Vandenbroucke P. zal gebeuren via BC

Happy pilot beeldje wordt overhandigd aan EVD. Nog 5 stuks happy pilot zijn beschikbaar

 “Geheim” agendapunt van voorzitter mbt voorstel voor voorzitterschap Glos door Bruyninckx Martina door afwezigheid van laatstgenoemde wordt vermeld doch niet in detail besproken. MB stelt zich kandidaat om hulp te bieden als daartoe nood is

 Rondvraag :

KG –

Website : vraag naar meer update? Verwijzing naar rubriek hierboven Website*

Vlag van Glos in bezit van KG en zal bij ek gelegenheid aan bestuurslid overgemaakt worden

Wat is stavaza aandeelhouders mbt CVBA loodsenbedrijf ? Antwoord PdB dat hierop reeds persoonlijk werd geantwoord en dat dit gegeven niet kadert binnen AV Glos

Aanlevering nieuwe boeken voor bibliotheek Glos

Vraag naar lidmaatschap Glos van de actuele loodsen. BdC geeft overzicht

Vraag voor link naar website Soos op Glos site, actie voor webmaster

Vraag mbt plaatsen van verslag AV op website, wat is de zin daartoe? Discussie met pro/contra, met volgend voorstel : notulen van AV naar bestuur voor screening waarna een ontwerp van verslag op de site wordt geplaatst

BC – geen enkele vertegenwoordiging van agenten op receptie. Voorstel om ze niet meer uit te nodigen op ek receptie

 

Voorzitter sluit vergadering om 12.00u